Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door On Site Machining BVBA enkel verwerkt voor klantenbeheer op basis van direct marketing en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@on-site-machining.biz via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.on-site-machining.biz te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Persoonlijke gegevens en hoe we het verwerken

www.on-site-machining.biz maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Cookies

WAT ZIJN COOKIES ? :

Cookies zijn kleine tekstbestanden van een website die op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine tekstbestanden maken het gebruik van een website handiger door uw wachtwoorden en voorkeuren voor u op te slaan. Cookies zelf bevatten geen persoonlijk informatie.
We kunnen de informatie die word  afgeleid van deze cookies analyseren en matchen met gegevens die door u of een andere partij zijn verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES:

www.on-site-machining.biz plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

COOKIES UITSCHAKELEN:

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN:

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.on-site-machining.biz te beïnvloeden.

Privacy Policy

Your personal data will only be processed by On Site Machining BVBA for customer management based on direct marketing and to offer you new products or services based on our legitimate interest to undertake.

 

If you do not want us to process your data with a purpose to direct marketing, it is enough to inform us at

info@on-site-machining.biz, you can always ask which information we process and correct them or have them removed.

Permission

By using the information and services on www.on-site-machining.biz, you agree to our privacy policy and the terms and conditions that we have included here.

Personal information and how we process it

www.on-site-machining.biz uses different techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we save through the cookies includes IP addresses, the type of browser and the pages visited. We also monitor how visitors visit the website for the first time and how they find our website. We keep this information anonymously and are not linked to other personal information.

Cookies

WHAT ARE COOKIES ? :

Cookies are small text files from a website that are stored on your hard disk. These small text files make the use of a website more convenient by storing your passwords and preferences for you. Cookies themselves do not contain any personal information. We may analyze the information derived from these cookies and match the information provided by you or another party.

USE OF COOKIES:

www.on-site-machining.biz sets cookies with visitors. We only do this to gather information about the pages users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

DISABLE COOKIES:

You can choose to disable cookies. You do this by using the capabilities of your browser. You can find more information about these options on the website of the provider of your browser.

 

COOKIES FROM THIRD PARTIES:

It is possible that third parties, such as Google, advertise on our website or that we use another service. To this end, these third parties insert cookies in some cases. These cookies can not be influenced by www.on-site-machining.biz.